Stiftelsen LAMS

LAMS

Stiftelsen LAMS

LAMS - En skole, en fremtid

Stiftelsen LAMS i Norge


Stiftelsen LAMS i Norge bidrar med støtte til den overordnede driften og videreutviklingen av LAMS-skolen, og samarbeider tett med skolens administrasjon og ledelse i Pakistan. Stiftelsen LAMS er registrert i Enhetsregisteret, Brønnøysund.


Utover det å støtte driften og videreutviklingen av skolen i Sultan Town, så ønsker Stiftelsen LAMS å bidra til å til en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Og selv om utfordringene ved skolen og i lokalsamfunnet er mange, så ser vi etter over 20 års drift at LAMS har bidratt til en positiv utvikling, og bidratt til at mange tusen unge jenter har fått en lysere fremtid..


Styret i Stiftelsen LAMS

Stiftelsen LAMS er drevet av et styre bestående av 5 personer:

  • Amar Bokhari, styreleder
  • Tina Shagufta, styremedlem
  • Laila Bokhari, styremedlem
  • Inge Aarhus, styremedlem
  • Eystein Brandt, styremedlem


Styret har det daglige ansvaret for driften av Stiftelsen, møtes regelmessig og alt arbeid er frivillig. Stiftelsen utgir årlig en rapport som, sammen med årsregnskapet, oppsummerer året som har gått. Disse kan leses under. Styret kan kontaktes på lams@lams.no


Historie, formål og handlingsplan

Stiftelsen LAMS ble opprettet i år 2000 og er registrert i Enhetsregisteret, Brønnøysund (organisasjonsnummer 982 405 955). Stiftelsens formål er å støtte drift og videreutviklingen av LAMS-skolen i Sultan Town, Faisalabad, Pakistan, en utdanningsinstitusjon som ble opprettet i 1996 for å kunne tilby skolegang til barna til de ansatte ved tekstilfabrikken Norpak International, og barn og ungdom i Sultan Town i den grad skolen har kapasitet..


Stiftelsen LAMS har satt seg som mål at LAMS-skolen de neste årene skal fortsette å tilby fullverdig, helhetlig kvalitetsutdanning i tråd med pakistanske nasjonale undervisningsplaner, innenfor trygge rammer, til barn fra førskole til videregående, med spesielt fokus på jenter. Samtidig skal LAMS være en progressiv arena for selvutvikling der elevene får muligheter til å utvikle selvtillit og tilegne seg nødvendige kunnskaper og egenskaper. LAMS skal også bidra til å sikre et bærekraftig lokalsamfunn, og skal fremstå som en foregangsskole i Pakistan.


For å oppnå denne visjonen, vil Stiftelsen LAMS i Norge jobbe for at det fokuseres på fem satsningsområder ved skolen: i) sikre kvalitet i utdanningen, ii) forhindre frafall blant elever, iii) iverksette initiativer for å fremme videreutdanning og yrkesfaglig opplæring, iv) fokus på miljø og bærekraftige løsninger, og v) bidra til å styrke arbeidet med forebyggende helse blant elever.


Stiftelsen LAMS i Norge vil bidra til dette fokuset ved å jobbe aktivt med tre hovedformål:

i) bidra med finansielle midler til drift og videreutvikling av LAMS, ii) bidra med faglige råd, kunnskap og erfaringer til driften og videreutviklingen av LAMS, iii) talspersonsarbeid, fremme av utdanningssaken, med spesielt fokus på jenter, gjennom å spre erfaring med LAMS-modellen overfor relevante miljøer.


Samarbeidet med veveriet og tekstilfabrikken Bokhari, og videreutviklingen av dette, vil stå sentralt i tiden fremover, spesielt ift å bygge et bærekraftig lokalsamfunn.


Midler som samles inn i Norge til støtte for LAMS-skolen forvaltes av Stiftelsen LAMS. Midlene forvaltes iht Stiftelsens vedteker, formål og handlingsplan, og sikrer dermed effektiv bruk av midler. Stiftelsen LAMS i Norge revideres årlig av en statsautorisert revisor.


Stiftelsen LAMS kan kontaktes på lams@lams.no

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498

Handlingsplan og strategi 2018-2020


Stiftelsen LAMS har utarbeidet et utkast til en handlingsplan og strategi for 2018-2020. Denne inneholder også et langtidsbudsjett for perioden. Merk at dette dokumentet oppdateres regelmessig av Stiftelsens styre, i tråd med intensjonen bak planen og for å forsikre oss om at planen til enhver tid er relevant. Les planen her.


Årsmeldinger og årsregnskap


Stiftelsen LAMS sine årsmeldinger og  årsregnskap er tilgjengelige ved henvendelse til styret via lams@lams.no